Privaatsuspoliitika

Täname, et tunnete huvi Blåkläderi vastu. Suhtume oma Kasutajate õigusesse privaatsusele väga tõsiselt ja püüame alati täita kõiki kehtivaid privaatsust ja andmekaitset käsitlevaid õigusakte.

Saate kasutada meie Veebisaiti ja vaadata enamikku teavet meie ettevõtte, toodete ja teenuste kohta ilma oma Isikuandmeid edastamata. Mõnedel selle Veebisaidi lehtedel võib Blåkläder siiski küsida või saada teavet teie kohta, mida võib osaliselt pidada Isikuandmeteks. Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Blåkläder kasutab selliseid Isikuandmeid, ja ka teie õigusi. Veebisaidi kaudu oma Isikuandmete esitamisega olete selgesõnaliselt kinnitanud oma nõusolekut nende kasutamiseks kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga.

Blåkläder jätab endale õiguse aeg-ajalt Privaatsuspoliitikat muuta ja/või uuendada. Kõikidest sellistest muudatustest ja/või uuendustest teavitatakse Kasutajaid Veebisaidil või e-kirjaga ja need hakkavad kehtima 30 päeva pärast teate saatmist.

1 Määratlused

Käesolevas Privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi termineid järgmises tähenduses:

Sidusettevõte:  Blåkläderi kontserni kuuluv äriühing ja sellega seotud äriühingud, näiteks tütarettevõte;

Blåkläder või Meie: AB Blåkläder, org. nr 556069-6618, Box 124, 512 23 Svenljunga, Sweden, telefoninumber +46 325-66 19 00, e-posti aadress info@blaklader.com või privacy@blaklader.com;

Isikuandmed: igasugune teave, mida otseselt või kaudselt saab seostada elus füüsilise isikuga; 

Kasutaja(d) või Teie: (a) Veebisaidi kasutaja(d), ühiselt või individuaalselt, olenevalt kontekstist;

Veebisait: veebisait, millele saab pöörduda primaarse URLi  kaudu, aga ka meie riigi domeen www.blaklader.se.

2 Blåkläderi kogutud Isikuandmed

Blåkläder võib muuhulgas koguda järgmisi Isikuandmeid:

Veebisaidi või mõne muu suhtluskanali kaudu Teie poolt meile antud andmed, nagu teie nimi, (e-posti) aadress, telefoninumber, finantsandmed, kasutajanimi ja/või parool;

kui võtate Meiega ühendust teise suhtluskanali vahendusel, võime registreerida ka sellised kontaktandmed;

üksikasjad, mis puudutavad Teie poolt Veebisaidi kasutamist, nagu liikluse ja profiili andmed.

Blåkläder kogub ainult selliseid Isikuandmeid, mis on olulised Teiega loodud suhtes, ja ei hoia andmeid kauem, kui on selleks otstarbeks (vaadake allpool) vaja või, olenevalt olukorrast, ajaks, mis on ette nähtud kokkuleppe või seadusega.

2.1 Blåkläderi poolt Teie Isikuandmete kasutamine ja töötlemine

Blåkläder, selle sidusettevõtted ja Blåkläderi partnerid võivad kasutada Teie Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (edaspidi: Eesmärgid):

Blåkläderi kohustuste täitmine, mis tulenevad Veebisaidi ja selle sisu kättesaadavaks tegemisest;

Teie registreerumine Kasutajana Veebisaidi kaudu ja Veebisaidi teenuste pakkumine (sealhulgas päringute töötlemine või teabe küsimine Blåkläderi, selle toodete või teenuste kohta), aga ka teie poolt nende toodete ja teenuste ja Veebisaidi efektiivne kasutamine;

Teile ja Teie seadmele Veebisaidi sisu esitamine kõige tõhusamal viisil;

Teile Veebisaidi interaktiivsete rakenduste ja teenuste kasutamise võimaldamine;

Veebisaidi kaudu esitatud tellimuste töötlemine;

kaebuste või päringute töötlemine ja lahendamine;

turu, aga ka Blåkläderi klientide, toodete ja teenuste uurimine ja analüüsimine (nt Teilt arvamuse küsimine Blåkläderi toodete ja teenuste kohta või Teile esitatud palve uuringus osaleda või küsimustik täita);

turundamine, sealhulgas teilt küsitud teave või Blåkläderi arvates Teid huvitav teave, kui olete nõustunud, et teiega võib sellistel Eesmärkidel (lugege punkti „Otseturundus“) ühendust võtta;

konkursside, võistluste, ja/või muude reklaamitegevuste organiseerimine;

Teie teavitamine teatavatest muudatustest Blåkläderi poliitikates, toodetes ja/või teenustes.

2.1.1 Otseturundus

Registreerumislehtedel või mujal Veebisaidil võidakse Teilt küsida, kas soovite saada teavet e-posti ja/või posti teel. Kui soovite, nõustute sellega, et Blåkläder võib kasutada Teie Isikuandmeid, et jagada Teile teavet oma toodete, reklaamitegevuse ja eripakkumiste kohta, kuid ka muud teavet Blåkläderi toodete või teenuste või sidusettevõtete kohta, mis võivad Teile Blåkläderi arvates huvi pakkuda. Isegi kui Te ei ole sellist eelistust väljendanud, kuid olete  Blåkläderi klient, võime Teiega ühendust võtta e-posti teel, et jagada teiega teavet, kuid ainult Teie eelmisele ostule sarnaste kaupade ja teenuste kohta.

Te võite igal ajal muuta oma otseturunduse eelistusi, kasutades selleks igas otseturunduspostituses sisalduvat loobumise võimalust, või kui olete registreeritud Kasutaja, muutes selleks eelistusi oma kontol. Kui Te seda teete, ei kustuta Blåkläder automaatselt Teie Isikuandmeid oma andmebaasi(de)st, vaid registreerib Teie muutunud eelistused kohe, kui see on mõistlikult võimalik.

3 Teie Isikuandmete konfidentsiaalsus

Blåkläder töötleb teie Isikuandmeid ainult kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitika ja kehtivate õigusaktidega. Nii tagatakse nõuetekohane Isikuandmete konfidentsiaalsus ja mõistlike abinõude rakendamine Teie Isikuandmete turvalisuse tagamiseks ja kaitsmiseks. Kui Teil palutakse registreeruda Kasutajaks, palub Blåkläder Teil ka ise oma Isikuandmeid kaitsta; selleks peate vältima ilmsete paroolide ja/või kasutajanimede kasutamist, vahetama oma parooli regulaarselt ja veenduma, et te ei jaga oma Isikuandmeid kolmandatele isikutele või hoia neid ebaturvaliselt.

Kõik Blåkläderile antavad Isikuandmed hoitakse turvalistes serverites. Peale selle kaitsevad Blåkläder ja selle teenusepakkujad Teie Isikuandmeid alati ülima hoolsusega.

3.1 Isikud, kellele Blåkläder võib teie Isikuandmeid avaldada

Blåkläder ei avalda teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Teie varasema nõusolekuta, välja arvatud:

sidusettevõtted;

siis, kui selline avaldamine on vajalik, et võimaldada Blåkläderi töötajatel, agentidel, alltöövõtjatel, tarnijatel või kaubanduspartneritel osutada teenus või täita ülesanne Blåkläderi nimel (sealhulgas toetada turundust, korraldada turu-uuring või pakkuda klienditeenindust), et hallata Teie kontot, kohale toimetada olemasolevad või tulevased tooted või teenused või osaleda konkurssidel, võistlustel ja/või muudes reklaamitegevustes;

Blåkläderi professionaalsed nõustajad;

Blåkläderi Veebisaidiga seotud õiguste ja kohustuste omandaja või potentsiaalne omandaja;

siis, kui selline avaldamine on vajalik Blåkläderi, selle klientide või sidusettevõtete õiguspärastes huvides või kui see on ette nähtud või lubatud seadusega.

Kasutajana mõistate, et kui avaldate teabe kanalites, mis teevad selle nähtavaks teistele isikutele (nt blogid, foorumid ja arutelulehed), saab see teave avalikuks. Oluline on seda meeles pidada ning tegutseda mõistlikult ja ettevaatlikult mis tahes seesuguse kanali abil teabe avaldamisel.

Kui Blåkläder peaks avaldama Teie Isikuandmeid sidusettevõttele või kolmandale isikule väljaspool EMPd, rakendatakse esmalt abinõusid, mis tagavad teie Isikuandmete samaväärse kaitse kui EMPs. Blåkläder rakendab kõik mõistlikud abinõud, et selle töötajad ja koostööpartnerid, kellel on juurdepääs Isikuandmetele, töötleksid neid andmeid ainult kooskõlas Privaatsuspoliitikaga ja nende kohustustega, mis tulenevad privaatsust käsitlevatest seadustest.

4 Teie õigused seoses Teie Isikuandmetega

Teil on vabadus valida, kas annate Blåkläderile Isikuandmeid või mitte, ning Teil on alati õigus täielikult või osaliselt tagasi võtta oma nõusolek, esitades selleks Meile kirjaliku teate. Teil on ka õigus kord aastas tasuta taotleda juurdepääsu oma Blåkläderi poolt töödeldavatele Isikuandmetele, ning kui sellised andmed peaksid olema ebakorrektsed või ebatäielikud, on Teil õigus neid parandada või täiendada.

Kui soovite selles osas oma õigusi teostada, palun andke sellest Blåkläderile teada eespool esitatud aadressil või e-posti aadressil , ning Blåkläder töötleb ja täidab teie taotluse niipea kui mõistlikult võimalik. Veebisaidi kaudu registreerunud Kasutajad võivad igal ajal muuta oma Isikuandmeid oma konto kaudu.

5 Küpsised ja veebilutikad

Blåkläder püüab järjepidevalt parandada Kasutajate kasutuskogemust oma Veebilehel ja mujal. Seetõttu kasutatakse teatavates Veebisaidi sektsioonides küpsiseid.

Selle kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun meie küpsiste poliitikat.

6 Lingid

Veebisaidil võib aeg-ajalt olla linke teistele veebisaitidele või veebisaitidelt, mis ei allu Blåkläderi kontrollile. Kuigi Blåkläder teeb kõik võimaliku, et Veebisaidil olevad lingid viiksid ainult veebisaitidele, millel kehtivad Blåkläderiga samasugused turvalisuse ja konfidentsiaalsuse standardid, ei saa Blåkläderit pidada vastutavaks mis tahes andmete kaitsmise või nende konfidentsiaalsuse tagamise eest, mida võite esitada sellistel teistel veebisaitidel. Enne sellistel saitidel teabe esitamist on soovitatav lugeda nende vastavasisulisi privaatsus- ja muid avaldusi või -poliitikaid.


Kui tekkis veel küsimusi, võtke meiega ühendust:
info@blaklader.fi
010 836 5500